Hutnícka 22 / 1. posch.

040 01 Košice

0918 18 11 11

055 303 11 11

realplus@realplus.sk

vasilev@realplus.sk

Autorizácia zmlúv

 • V rámci skvalitňovania služieb ponúkame našim klientom spoluprácu s advokátom, ktorý vykonáva tzv. autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľnosti, čo poskytuje našim klientom väčšiu mieru právnej istoty a ochrany pred zneužitím totožnosti pri prevode nehnuteľností.

 • Autorizácia zahŕňa:
  - spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti,
  - zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov,
  - posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom,
  - posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

 • Advokát je povinný predpísaným spôsobom zistiť totožnosť účastníkov zmluvy. Ak tak neurobí a napriek tomu poskytne právnu službu, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti. Poškodenému účastníkovi teda musí túto škodu nahradiť.

 • Vykonanie autorizácie sa potvrdzuje pripojením doložky o autorizácii obsahujúcej aj odtlačok pečiatky advokáta. Autorizáciu vykonáva advokát osobne a iba na listine, ktorú vyhotovil. O autorizácii vykoná advokát záznam v knihe o autorizácii vydanej Slovenskou advokátskou komorou, pričom každej konajúcej osobe pridelí samostatné poradové číslo autorizácie. Pri autorizovanej zmluve odpadá osvedčenie pravosti podpisov na notárskom úrade alebo na matrike, z čoho vyplýva úspora nákladov pre klienta.

 • Advokát upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s danými platobnými podmienkami. Advokát je povinný oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

 • Autorizovanú zmluvu zasiela advokát na kataster elektronicky a klient tak nemusí absolvovať časovo náročný proces osobného podania zmlúv na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore. V prípade elektronického podania zmlúv je príslušný okresný úrad, katastrálny odbor povinný rozhodnúť o povolení vkladu v skrátenej lehote do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, namiesto štandardnej 30-dňovej lehoty. Advokát zastupuje zmluvné strany počas celého katastrálneho konania.

 • Správny poplatok za zápis do katastra nehnuteľností je vo výške 66,- EUR pri nezrýchlenom konaní a 266,- EUR pri zrýchlenom konaní, avšak v oboch prípadoch je v sume už zahrnutá odmena advokáta za spísanie zmluvy, overenie podpisov a správny poplatok pre kataster nehnuteľností. Autorizáciu hradíme za klienta v zmysle platného cenníka uverejneného na našej stránke.